Informácia o prevádzkovaní kamerového systému 

Spoločnosť Primum s.r.o., so sídlom Záhradnícka 34, Bratislava 821 08, IČO: 35 789 646, zapísaná v Obchodnom registri Odd. Sro, vl. Č. 21870/B je prevádzkovateľom kamerového systému nainštalovaného v Nákupné centre Terminál v Banskej Bystrici a na priľahlom parkovisku. 

Táto informácia slúži na oboznámenie osôb vstupujúcich do priestorov obchodného centra a na parkovisko (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) s tým, ako spoločnosť Primum spracúva osobné údaje dotknutých osôb získané z monitorovania priestorov kamerovým systémom. 

Cieľom tejto informácie je tiež oboznámenie dotknutých osôb osoby o ich právach a spôsobe, akým je možné ich uplatniť. 

Základné informácie 

Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť Primum. 

Kamerový systém je prevádzkovaný z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Primum, presnejšie za účelom bezpečnosti a ochrany majetku Primum, majetku a bezpečnosti iných osôb, za účelom zabezpečenia ochrany proti krádežiam a vandalizmu a prípadného zaistenia dôkazného materiálu proti páchateľom. 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný spoločnosťou Primum a plnenie zákonných povinností Primum voči orgánom verejnej správy. 

Kamerový systém zaznamenáva vizuálnu podobu dotknutých osôb. Pozostáva z 23 kamier. Kamery snímajú vnútorné priestory nákupného centra, ako sú eskalátory, spoločné chodby, obchodné pasáže, ako i skladové a manipulačné priestory, ktoré patria do vlastníctva Primum. Kamery tiež snímajú vonkajšie priestory, predovšetkým rampy, vjazdy, parkoviská a vstupy do obchodného centra. 

Kamery snímajú obraz nepretržite a záznam je ukladaný na príslušnom zariadení po dobu 5 dní. Po uplynutí doby je záznam zmazaný. 

Prístup k osobným údajom 

Spoločnosť Primum poverila spracúvaním osobných údajov – kamerových záznamov bezpečnostnú službu, ktorá zároveň zabezpečuje ochranu celého objektu Nákupného centra. Táto spoločnosť je v postavení sprostredkovateľa. 

Okrem povereného zamestnanca bezpečnostnej služby môžu mať prístup ku kamerovým záznamom poverení zamestnanci spoločnosti Primum, a to v takej miere, v akej je to nevyhnutné. Prístup ku konkrétnemu záznamu môžu mať právni zástupcovia pri obhajobe záujmov spoločnosti Primum alebo iných oprávnených osôb, orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné orgány verejnej správy v súvislosti s plnením zákonných povinností spoločnosti Primum. 

Práva dotknutej osoby 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba rozličné práva: 

 

  • • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom; prístup k osobným údajom dotknutej osoby nesmie narúšať práva alebo chránené záujmy iných osôb. Prístup k týmto údajom teda nie je neobmedzený. 
  • • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
  • • požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
  • • vzniesť námietky proti spracúvaniu osobných údajov, pričom v prípade, ak spoločnosť Primum nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a právami, Vaše údaje vymaže; 
  • • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kontaktné údaje 

Kontaktné údaje spoločnosti Primum, prostredníctvom ktorých je možné uplatniť Vaše práva a získať ďalšie informácie z oblasti ochrany osobných údajov v spoločnosti Primum je možné získať 

  • písomne formou dopisu/ oznámenia na adresu spoločnosti Primum 
  • elektronicky e-mailovou adresu: primum@intercora.cz 
  • telefonicky na tel. čísle: 02/555 71 516 
< >
Dráčik
DM
Deichmann
Takko Fashion
OKAY elektro
Pet Center
BENU
C&A
CCC
Lindex
Gate
Pepco
Fortuna
Billa
Sportissimo