PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA

OC TERMINAL, ul. 29. augusta 37, 974 01 Banská Bystrica

I.ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ: PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646
Miesto prevádzky: OC TERMINAL, ul. 29. augusta 37, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzková doba: nepretržite - 24 hodín denne
Spôsob platenia: hotovosť alebo platobná karta v pokladni alebo bezhotovostne na výjazdovom termináli

II. PODMIENKY PARKOVANIA

 1. Používať nechránené parkovacie miesto parkoviska môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok, cenník a skutočnosť, že priestor, ako aj samotné vozidlá, môžu byť čiastočne monitorované prostredníctvom bezpečnostných kamier. Akceptáciou prevádzkového poriadku, cenníka a vjazdom motorového vozidla do priestorov parkoviska uzatvára zákazník s prevádzkovateľom zmluvu o  nájme parkovacieho miesta. Zmluva vzniká vjazdom na parkovisko a končí výjazdom z parkoviska po zaplatení poplatku za poskytované služby.
 2. Zákazník berie na vedomie, že užívanie nechráneného parkovacieho miesta v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom nie je spojené s ochranou auta a majetku, ktorý sa v ňom nachádza. Priestor parkoviska nie je chránený bezpečnosťou službou a kamerové systémy nachádzajúce sa v priestoroch parkoviska neslúžia na monitorovanie priestoru v reálnom čase, nie sú priebežne kontrolované a ani nezaznamenávajú celý priestor parkoviska.   
 3. Pohyb osôb na parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním parkovacích miest NIE JE POVOLENÝ.
 4. Pod zákazníkom parkoviska sa rozumie každá osoba, ktorá vedie motorové vozidlo alebo je spolujazdcom v motorovom vozidle, ktoré sa nachádza na parkovisku. 
 5. Do priestorov parkoviska majú povolený vjazd len motorové vozidlá kategórie L, M1, M2, M3, N a O. Využitie parkovacieho miesta je možné len v prípade, ak vozidlo pri zaparkovaní do parkovacieho boxu neprečnieva do iných parkovacích boxov a netvorí prekážku pri cestnej alebo pešej doprave v priestoroch parkoviska. 
 6. Za parkovanie na parkovisku je stanovená cena za každé vozidlo podľa platného cenníka v zmysle tohto prevádzkového poriadku. Cenník parkovného a poskytovaných služieb tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.   
 7. Na parkovisku je prevádzka upravená dopravným značením. Zákazníci a návštevníci parkoviska sú povinní dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.   
 8. Rýchlosť jazdy v celom areáli parkoviska je najviac 20 km/hod.
 9. Parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest je zakázané. Zaparkované vozidlo nesmie presahovať čiary vyznačujúce parkovacie miesto. Zaparkované vozidlo nesmie zaberať viac ako jedno vyznačené parkovacie miesto. Ak je vozidlo odstavené mimo vyhradených parkovacích miest alebo inak v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom, prevádzkovateľ je oprávnený nainštalovať na takéto vodilo blokovacie zariadenie, alebo poveriť tretiu osobu inštalovaním takéhoto zariadenia a vymáhať náhradu škody takto mu spôsobenej.   
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený nainštalovať na vodilo blokovacie zariadenie, alebo poveriť tretiu osobu inštalovaním takéhoto zariadenia a vymáhať náhradu škody takto mu spôsobenej, aj v prípade, ak vozidlo bez oprávnenia parkuje na vyhradenom mieste pre osoby s telesným postihnutím alebo zmluvných zákazníkov označené príslušnou značkou. 
 11. V prípade, ak je motorové vozidlo na parkovisku zjavne nepojazdné ale javí známky opustenia, je prevádzkovateľ oprávnený túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému oddeleniu Policajného zboru a podniknúť kroky k odstráneniu vozidla z priestorov parkoviska. 
 12. Zákazník (vrátane všetkých osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch parkoviska) je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa parkoviska a ostatných zákazníkov nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na ich majetku.
 13. V priestoroch parkoviska je zakázané:

- Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle deti a živé zvieratá.
- Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
- Fajčiť, používať otvorený oheň a taktiež manipulovať s horľavými látkami.
- Riadenie vozidiel osobami bez vodičského oprávnenia a výuka jazdy.
- Čerpať PHM do nádrží vozidiel, vykonávať opravy, vymieňať olej, nabíjať akumulátory,vypúšťať prevádzkové kvapaliny.
- Parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nespĺňajúcich technické predpisy.
- Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
- Prevádzkovanie pouličného a/alebo podomového predaja, roznášania propagačných materiálov ako aj iných komerčných aktivít bez  predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

14. Vyhradené parkovacie miesta pre telesne postihnutých a zmluvných zákazníkov označené príslušnou značkou môžu využívať len osoby na to oprávnené.  
15. V prípade evakuácie sú všetky osoby prítomné na parkovisku, vrátane vodičov zaparkovaných vozidiel, povinné podriadiť sa pokynom SBS, prípadne polície.

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Zákazník berie na vedomie, že priestor parkoviska nie je strážený. Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu, ktorá vnikne užívateľovi

a) na aute alebo časti auta, ktoré budú spôsobené treťou osobou; 
b) krádežou auta alebo časti auta, ku ktorej príde v priestoroch parkoviska;
c) škodu na veciach odložených vo vozidle, najmä ak sa jedná o veci, ktoré sa bežne vo vozidle neukladajú;  
d) odcudzením vecí odložených na vozidle, najmä ak sa jedná o veci, ktoré sa bežne vo vozidle neukladajú.  

IV.  POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

  1. Dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska OC TERMINAL
  2. Dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
  3. Obsadiť vozidlom iba jedno miesto vyznačené vodorovnými čiarami tak, aby nebránil v regulárnom parkovaní inému vozidlu / vozidlám, nebránil v plynulosti premávky na parkovisku a vozidlom neblokoval miesta určené pre chodcov na pohyb po parkovisku. 
  4. Pred opustením vozidla odstrániť všetky voľne uložené (viditeľné) predmety z vozidla, obzvlášť cennosti a pri opustení vozidlo riadne uzamknúť. 
  5. Pri zaparkovaní vozidla, nenechať vo vnútri žiadne cennosti vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo, nenechať vo vnútri žiadne cennosti a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.
  6. Po odstavení zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému resp. inému externému uvedeniu do pohybu.
  7. Udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku. 
  8. V prípade zistenia poruchy automatického parkovacieho systému túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska.
  9. Zaplatiť za parkovanie vozidla v zmysle cenníka, ktorý je súčasťou tohto parkovacieho poriadku, a to v hotovosti alebo platobnou kartou v automatickej pokladni alebo bezhotovostne na výjazdovom termináli. Opustiť priestor parkoviska do 15 minút od úhrady parkovacieho poplatku. V prípade, ak nebude 15 minútový limit splnený, budú užívateľovi naúčtovaný ďalší poplatok v zmysle cenníka. 
  10. Zaplatiť manipulačný poplatok spojený s odstránením zariadenia na znehybnenie vozidla, ktoré prevádzkovateľ parkoviska inštaloval na vozidle užívateľa v súlade s článkom II bod 8 tohto poriadku. Manipulačný poplatok za odstránenie zariadenia na znehybnenie vozidla je vo výške 500,- EUR. 
  11. Pri spôsobení škody prevádzkovateľovi parkoviska alebo tretej osobe je túto skutočnosť vodič povinný oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska.
  12. Pri strate parkovacieho lístka, alebo parkovacej karty, nahlásiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi parkoviska a uhradiť poplatok za stratu podľa platného cenníka.
  13. V  prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť na tel. č. 048/619 23 42 alebo e-mailom: spravca@nc-terminal.sk.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,nariadenie GDPR“) a príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Spoločnosť PRIMUM má pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postavenie prevádzkovateľa v zmysle ustanovia článku 13 nariadenia GDPR. 
  2. Osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu podobizeň sú zachytávané kamerových systémom nachádzajúcim sa v priestoroch parkoviska a sú spracúvané na základe právneho dôvodu uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch parkoviska. 
  3. Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mail a podpis budú od dotknutej osoby získané výlučne v prípade uplatnenia reklamácie a budú spracúvané na základe právneho dôvodu uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR za účelom vybavenia reklamačného konania. 
  4. Všetky bližšie informácie o rozsahu, právnom základe, účele, dobe spracúvania osobných údajov ako aj o právach dotknutých osôb s tým spojených nájdete na web stránke www.nc-terminal.sk.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Prevádzkový poriadok parkoviska sú povinní dodržiavať všetci používatelia parkovacích miest.
  2. Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 01.12.2020.
  3. Prevádzkový poriadok parkoviska je umiestnený pri vjazde na parkovisko, na automatickej pokladni a na webovej stránke prevádzkovateľa www.nc-terminal.sk. Cenník parkovného je umiestnený pri vjazde na parkovisko a na automatickej pokladni . 
  4. Za porušenie prevádzkového poriadku je používateľ parkoviska povinný zaplatiť pokutu 30 €, za každé porušenie samostatne na správe OC TERMINAL.

V Bratislave 30. 11. 2020


CENNÍK PARKOVNÉHO

Denné parkovanie PO – NE / 6:00 – 21:00
Do 90 min   Zdarma
Každých začatých 60 min 1 €
Nočné parkovanie PO – NE / 21:00 – 6:00
Do 30 min   Zdarma
Každých začatých 60 min 1 €

Strata parkovacieho lístku 20 €

< >
Dráčik
DM
Deichmann
Takko Fashion
OKAY elektro
Pet Center
BENU
C&A
CCC
Lindex
Gate
Pepco
Fortuna
Billa
Sportissimo